Ogólne warunki handlowe 

Ogólne warunki handlowe Moderan

Regulamin

Ogólne Warunki („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”) określają podstawowe warunki między firmą Moderan Solutions OÜ (zwaną dalej „Usługą”, „Usługodawcą”, „Serwis”), która prowadzi portal www.moderan.net, a jej klientami („Klient”) w zakresie sprzedaży produktów i towarów oraz świadczenia usług.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Usługi.

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzegania niniejszych warunków. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które mają dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie mieć dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków świadczenia usług.

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona „tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

Cena usługi 

Niektóre części Usługi są płatne na zasadzie subskrypcji („Subskrypcja”). Fakturowanie odbywa się regularnie („Okres rozliczeniowy”). Okresy rozliczeniowe są ustalane w cyklu miesięcznym lub rocznym, w zależności od rodzaju Usługi wybranej podczas zakupu. 

Pod koniec każdego okresu rozliczeniowego Twoja Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na tych samych warunkach, chyba że zostanie anulowana przez Klienta lub Dostawcę (Moderan Solutions OÜ). Możesz anulować odnowienie subskrypcji, kontaktując się z obsługą klienta Moderan Solutions OÜ. 

Do przetworzenia płatności za subskrypcję usługi wymagana jest ważna metoda płatności, w tym karta kredytowa lub PayPal. W tym celu dostarczysz firmie Moderan Solutions OÜ dokładne i pełne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu i prawidłowe dane dotyczące metody płatności. Przesyłając te informacje o płatności, automatycznie upoważniasz Moderan Solutions OÜ do pobierania opłat subskrypcyjnych poniesionych za pośrednictwem Twojego konta. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie ma automatycznego fakturowania lub jeśli Klient i Usługodawca zgodzili się na płatność fakturą, Moderan Solutions OÜ wystawi fakturę elektroniczną na początku każdego okresu fakturowania, która powinna zostać zapłacona w całości w terminie data wskazana na fakturze. W przypadku opóźnienia w płatności Moderan Solutions OÜ ma prawo żądać kary w wysokości 0,5% kwoty należnej za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. 

Bezpłatna wersja próbna 

Moderan Solutions OÜ może, według własnego uznania, zaoferować bezpłatny okres próbny przez ograniczony czas („Bezpłatna wersja próbna”). 

Ta bezpłatna wersja próbna jest dostępna bez podawania informacji rozliczeniowych i płatniczych. 

Jeśli podasz swoje informacje rozliczeniowe podczas rejestracji na bezpłatny okres próbny, Moderan Solutions OÜ nie będzie pobierać żadnych opłat przed wygaśnięciem bezpłatnego okresu próbnego. W ostatnim dniu bezpłatnego okresu próbnego, jeśli nie anulujesz subskrypcji, automatycznie zostaniesz obciążony odpowiednimi opłatami subskrypcyjnymi zgodnie z wybranym typem subskrypcji. 

Moderan Solutions OÜ zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i bez powiadomienia do (i) zmiany warunków oferty bezpłatnego okresu próbnego lub (ii) anulowania tej bezpłatnej oferty próbnej.

Zmiany opłat 

Moderan Solutions OÜ, według własnego uznania iw dowolnym czasie, może modyfikować opłaty abonamentowe za subskrypcje. Wszelkie zmiany opłat abonamentowych zaczną obowiązywać pod koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego. 

Moderan Solutions OÜ powiadomi Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w opłatach abonamentowych, aby dać Ci możliwość wypowiedzenia subskrypcji, zanim taka zmiana wejdzie w życie. 

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty abonamentowej oznacza zgodę na zapłacenie zmodyfikowanej kwoty opłaty abonamentowej. 

Zwrot pieniędzy

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, uiszczone opłaty i cena usługi abonamentowej nie podlegają zwrotowi.

Zawartość

Nasza usługa umożliwia wstawianie, przesyłanie, łączenie, przechowywanie i udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstu, grafiki lub innych materiałów („Zawartość”). Ponosisz odpowiedzialność za treści, które publikujesz w Usłudzie, w tym za ich legalność, niezawodność i adekwatność. Nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do materiałów dostarczanych do Usługi. Wszystkie przesłane materiały pozostają Twoje. 

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treść należy do Ciebie (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do korzystania z niej i udzielania nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) publikację Treści na lub za pośrednictwem Usługi nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw wynikających z umowy ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby. 

Klient udziela nam licencji na używanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych Treści Klienta, aby umożliwić nam dostęp do Usługi i korzystanie z niej oraz w jakimkolwiek innym celu związanym ze świadczeniem Usług. 

Zalecamy zachowanie kopii wszystkich danych wprowadzonych do systemu Usługi. Moderan Solutions OÜ przestrzega zasad i procedur najlepszych praktyk, aby zapobiec utracie danych, w tym codziennych kopii zapasowych danych systemowych, ale nie możemy zagwarantować, że żadne dane nie zostaną utracone. Wyraźnie zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę Zawartości, niezależnie od tego, w jaki sposób została spowodowana. 

Informacje poufne

Obie strony – Moderan Solutions OÜ i Klient – powinny zachować w tajemnicy informacje o drugiej stronie, o których dowiedziały się w związku z zawarciem i realizacją Regulaminu, w szczególności informacje o działalności gospodarczej Klienta, rozwiązaniach technicznych i wymaganiach bezpieczeństwa związane ze zgodnością i innymi poufnymi informacjami, które nie są publicznie dostępne. Żadna ze stron nie ujawni ani nie udostępni żadnych informacji poufnych osobom trzecim ani nie wykorzysta ich dla własnej korzyści, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszych warunkach, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

Klauzula poufności nie ma zastosowania do informacji, które: 

  • są lub staną się znane publicznie w inny sposób niż z naruszeniem tego przepisu. 
  • zostały otrzymane od osoby trzeciej, która uzyskała je zgodnie z prawem i która nie jest zobowiązana do ograniczania ich publikacji. 
  • są przechowywane przez stronę otrzymującą bez ograniczeń w związku z publikacją przed datą ich otrzymania przez wydawcę. 
  • Jest rozwijany niezależnie, bez dostępu do informacji poufnych.  

Konto

Jeśli zakładasz u nas konto, jesteś zobowiązany do podania nam dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji w dowolnym momencie. Niezastosowanie się do tego spowoduje naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszym Serwisie. 

Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi i za wszelkie czynności wykonywane przy użyciu Twojego hasła, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest używane do naszej Usługi, czy do usługi strony trzeciej. 

Zgadzasz się nie ujawnić swojego hasła osobom trzecim. Gdy tylko dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu swojego konta, musisz nas natychmiast powiadomić. 

Nie możesz używać nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która jest niezgodna z prawem, nazwy lub znaku towarowego, które podlegają jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty bez Twojej zgody. 

Klient jest odpowiedzialny za wszystkich użytkowników działających w imieniu klienta i zapewnia, że ​​użytkownik działający w imieniu klienta spełnia te warunki i wymagania dotyczące korzystania z usługi. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie publikowane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie (nawet jeśli treści są publikowane przez innych lub użytkowników, którzy mają własne dane logowania do Twojego konta). 

Konta zarejestrowane przez „roboty” lub inne zautomatyzowane metody są zabronione. 

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością firmy Moderan Solutions OÜ ani nie są przez nią kontrolowane. 

Moderan Solutions OÜ nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Moderan Solutions OÜ nie będzie bezpośrednio ani pośrednio odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych za pośrednictwem Witryny lub Usług. 

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn lub usług stron trzecich. 

Anulowanie i wypowiedzenie

Jesteś odpowiedzialny za prawidłowe usunięcie konta. Aby anulować swoje konto, wyślij prośbę o anulowanie na adres info@moderan.net. 

Obie strony mają prawo do zakończenia Usługi w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. O takiej decyzji powinno pisemnie poinformować z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. 

Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia lub zawieszenia konta, bez wypowiedzenia lub odpowiedzialności, w wypadku naruszenia Warunków przez Klienta lub jego użytkowników. 

Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. 

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem estońskim Republiki Estonii, bez względu na przepisy kolizyjne. 

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tego prawa. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Niniejsze warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszych usług i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy. 

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest znacząca, postaramy się powiadomić Cię co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, określimy według własnego uznania. 

Kontynuując dostęp do naszych usług lub korzystanie z nich po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, masz prawo zaprzestać korzystania z Usługi. 

Aktualne warunki w języku polskim mają jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pierwszeństwo ma angielska wersja warunków. 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem info@moderan.net.

Moderan Blog

Zapraszamy do kontaktu!

Zapytaj o demo