Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky společnosti Moderan

Smluvní podmínky společnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky („podmínky“, „podmínky služby“) vymezují základní podmínky a vztahy mezi společnosti Moderan Solutions OÜ (dále jen „Služba“, „Poskytovatel), provozující portál www.moderan.net, a jejími zákazníky („Zákazník“, „Vy“) v oblasti prodeje produktů a zboží a poskytování služeb.

Před použitím Služby si prosím přečtěte tyto podmínky.

Přístup ke Službě a její používání je podmíněno vaším přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají.

Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek, můžete se vzdát přístupu ke Službě.

Používání Služby je na výhradně na vlastní riziko. Služba je poskytována „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“.

Cena Služby 

Některé části Služby jsou účtovány na základě předplatného („Předplatné“). Fakturace probíhá pravidelně („Fakturační období“). Fakturační období se nastavují na měsíční nebo roční bázi, v závislosti na typu Služby, ​​který vyberete při nákupu. 

Na konci každého fakturačního období se Vaše Předplatné automaticky obnoví za stejných podmínek, pokud jej nezruší Zákazník nebo Poskytovatel (Moderan Solutions OÜ). Obnovení předplatného můžete zrušit kontaktováním zákaznické podpory společnosti Moderan Solutions OÜ. 

Ke zpracování platby za Předplatné Služby je vyžadována platná platební metoda, včetně kreditní karty nebo PayPal. Pro tyto účely poskytnete společnosti Moderan Solutions OÜ přesné a úplné fakturační údaje včetně celého jména, adresy, PSČ, telefonního čísla a platných údajů o platební metodě. Odesláním těchto platebních údajů automaticky opravňujete společnost Moderan Solutions OÜ k účtování poplatků za Předplatné vzniklých prostřednictvím Vašeho účtu. 

Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k automatické fakturaci nebo pokud se Zákazník a Poskytovatel Služby dohodli na platbě na fakturu, vystaví společnost Moderan Solutions  na začátku každého fakturačního období elektronickou fakturu, která má být plně uhrazena k danému termínu odpovídajícímu fakturačnímu období uvedeném na faktuře. V případě prodlení s platbou má Moderan Solutions OÜ právo požadovat penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den trvající prodlevy. 

Zkušební verze zdarma 

Společnost Moderan Solutions OÜ může na základě vlastního uvážení nabídnout bezplatnou zkušební verzí po omezenou dobu („bezplatná zkušební verze“). 

K této bezplatné zkušební verzi je možný přístup bez zadání fakturačních a platebních údajů. 

Pokud při registraci k bezplatné zkušební verzi zadáte své fakturační údaje, nebude Vám společnost Moderan Solutions OÜ účtovat žádné poplatky, dokud nevyprší platnost bezplatné zkušební verze. Poslední den bezplatného zkušebního období, pokud jste předplatné nezrušili, vám budou automaticky účtovány příslušné poplatky za předplatné podle typu předplatného, který jste vybrali. 

Společnost Moderan Solutions OÜ si kdykoli a bez předchozího upozornění vyhrazuje právo (i) upravit podmínky nabídky bezplatné zkušební verze nebo (ii) zrušit tuto nabídku bezplatné zkušební verze. 

Změny poplatků 

Společnost Moderan Solutions OÜ má právě kdykoli upravit cenu za poskytování Služby. Jakákoli změna ceny za předplatné vstoupí v platnost na konci aktuálního fakturačního období. 

Společnost Moderan Solutions OÜ Vám poskytne předchozí oznámení o jakékoli změně poplatků za předplatné, aby poskytla příležitost ukončit předplatné dříve, než tato změna nabude platnosti. 

Vaše další používání Služby po změně ceny za Službu představuje váš souhlas se zaplacením ceny za Službu. 

Vrácení peněz 

Kromě případů, kdy to vyžaduje zákon, jsou zaplacené poplatky a cena za Předplatné služby nevratné. 

Obsah 

Naše služba vám umožňuje vkládat, nahrávat, propojovat, ukládat a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku nebo jiný materiál („obsah“). Odpovídáte za obsah, který zveřejňujete do Služby, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a přiměřenosti. Nenárokujeme si práva duševního vlastnictví k materiálům, které poskytujete Službě. Všechny nahrané materiály zůstávají vaše. 

Prohlašujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (vlastníte jej) nebo máte právo jej používat a udělit nám práva a licenci, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách, a (ii) zveřejnění vašeho Obsahu na nebo prostřednictvím Služby neporušuje práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva, práva na smlouvy nebo jakákoli jiná práva jakékoli osoby. 

Udělujete nám licenci k používání, kopírování, přenosu, ukládání a zálohování vašeho Obsahu za účelem umožnění přístupu a používání Služby a pro jakékoli jiné účely související s poskytováním služeb pro Vás. 

Podrobné předpisy pro zpracování údajů službou jsou uvedeny ve „Smlouvě o pověřeném zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (DPA)“. DPA je součástí smluvních podmínek Moderanu.

Doporučujeme uchovávat kopie všech údajů zadaných do systému Služby. Moderan Solutions OÜ dodržuje zásady a postupy týkající se osvědčených postupů, abychom zabránili ztrátě dat, včetně denního zálohování systémových dat, ale nemůžeme poskytnout záruku, že nedojde ke ztrátě dat. Výslovně se vzdáváme odpovědnosti za jakoukoli ztrátu Obsahu bez ohledu na to, jak byla způsobena. 

Důvěrnost 

Obě strany – Moderan Solutions OÜ i Zákazník – by měly udržovat v tajnosti důvěrné informace o druhé straně, o nichž se dozvěděli v souvislosti s uzavřením a plněním Podmínek používání Služby, zejména informace o obchodních aktivitách Zákazníka, technických řešeních a bezpečnostních požadavcích souvisejících s plněním Podmínek a dalších citlivých informacích, které nejsou veřejně dostupné. Ani jedna ze stran nebude bez předchozího písemného souhlasu druhé strany zveřejňovat nebo zpřístupňovat žádné důvěrné informace žádné třetí osobě ani je nebude používat pro vlastní prospěch, kromě těch, které jsou popsány v těchto podmínkách. 

Ustanovení o zachování důvěrnosti se nevztahuje na informace, které:  

  • jsou nebo se stávají veřejně známými jinak než porušením tohoto ustanovení. 
  • jsou obdrženy od třetí strany, která ji získala zákonným způsobem a která není povinna omezit její zveřejnění. 
  • jsou v držení přijímající strany bez omezení v souvislosti se zveřejněním přede dnem přijetí od zveřejňující strany. 
  • Je vyvíjen nezávisle bez přístupu k důvěrným informacím.

Účty 

V případě, že si u nás vytvoříte účet, jste nám povinen kdykoli poskytnout přesné, úplné a aktuální informace. Pokud tak neučiníteporušujete tím podmínky, což může vést k okamžitému ukončení Vašeho účtu v naší službě. 

Odpovídáte za zabezpečení hesla, které používáte k přístupu ke Službě, a za jakékoli činnosti a aktivity prováděné vaším heslem, ať už je vaše heslo používáno pro naši Službu nebo službu třetí strany. 

Souhlasíte s tím, že své heslo nezveřejníte žádné třetí straně. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu, vzniká vám povinnost nás okamžitě informovat. 

Jako uživatelské jméno nesmíte používat jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno, které není v souladu se zákonem, jméno nebo ochrannou známku, na kterou se vztahují jakákoli práva jiné osoby nebo subjektu než vy bez příslušného povolení. 

Zákazník odpovídá za všechny uživatele jednající jménem zákazníka a zajistí, aby uživatel jednající jménem zákazníka splňoval tyto podmínky a požadavky pro používání služby. Zákazník je odpovědný za veškerý zveřejněný obsah a aktivitu, ke které dochází pod vaším účtem (i když je obsah zveřejněn jinými osobami či uživateli, kte mají vlastní přihlašovací údaje k vašemu účtu). 

Účty registrované „roboty“ nebo jinými automatizovanými metodami jsou zakázané. 

Odkazy na jiné webové stránky 

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani nekontroluje společnost Moderan Solutions OÜ. 

Společnost Moderan Solutions OÜ nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Moderan Solutions OÜ nebude přímo ani nepřímo odpovědná za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné prostřednictvím webových stránek nebo služeb. 

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webů nebo služeb třetích stran, které navštívíte. 

Zrušení a ukončení 

Jste zodpovědní za řádné zrušení účtu. Chcete-li zrušit svůj účet, zašlete požadavek na zrušení na adresu info@moderan.net. 

Obě smluvní strany mají právo na běžné ukončení Služby kdykoli a bez ohledu na důvod. Takové rozhodnutí písemně informujeme 30 (třicet) kalendářních dnů předem. 

Poskytovatel Služby má právo váš účet okamžitě ukončit nebo pozastavit, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, pokud porušíte podmínky. 

Po ukončení smlouvy bude vaše právo používat Službu okamžitě ukončeno. 

Rozhodné právo 

Tyto podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s estonskými zákony Estonské republiky, bez ohledu na kolizní ustanovení. 

Naše nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem neplatným nebo nevymahatelným, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují jakékoli předchozí dohody. 

Změny 

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit. Pokud je změna významná, pokusíme se Vás upozornit alespoň 30 dní před nabytím účinnosti nových podmínek. Co představuje podstatnou změnu, určíme podle našeho výhradního uvážení. 

Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že budete vázáni změněnými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, máte právo Službu přestat používat.
Současné podmínky v češtině mají pouze informativní charakter. V případě jakýchkoli nesrovnalostí má přednost anglická verze podmínek.

Kontaktujte nás 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás na adrese info@moderan.net.